AGRUPACIÓ CULTURAL I RECREATIVA DE PALAU-SACOSTA

El dia 5 de febrer del 2017 a la reunió de l’Agrupació Cultural i Recreativa de Palau-sacosta, es va informar i aprovar la gestió duta a terme per la Junta Directiva durant l’any 2016. Gestió tant pel que fa a aspectes relatius al Departament de Justícia (inscripció de la modificació dels estatuts i dels nous càrrecs), com pel que fa al suport a les Comissions encarregades d’organitzar les festes tradicionals (Sant Miquel i Sant Antoni) i altres actes que van tenir lloc al llarg de l’any, com per exemple, el X Concert de Música Sacra a Palau-sacosta.

També es va informar de la regularització documental amb l’entitat bancària i es van aprovar igualment la gestió econòmica i els comptes anuals. Es va posar una atenció especial en les memòries econòmiques de les activitats realitzades i en l’administració i correcta destinació de les subvencions rebudes.

Com que enguany no havien d’elegir o ratificar els càrrecs, es va acabar la reunió amb l’acord final de seguir col·laborant mútuament amb l’Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta i altres entitats, si és el cas, en tots aquells objectius i aspectes que inclouen els estatuts i que en el seu moment,  ja es van recollir en un document que es va fer arribar a l’esmentada associació.

JUNTA

President: Jesús Rodríguez Pérez

Sots-president: Isidre Vall.llosera Puig

Tresorer: Emiliano Pérez Garcia

Secretari: Francesc Xavier Bosch Farré


QUÈ ÉS ?

L’Agrupació Cultural i Recreativa de Palau-sacosta va néixer amb  els objectius de:  

Mantenir les festes tradicionals de l’antic municipi de Palau-sacosta.

Organitzar activitats culturals i de gestió de l’oci que facilitessin la interrelació dels veïns, coneguts de Palau i de tota la ciutadania en general.

També, ja que no hi havia una Associació de Veïns que representés el conjunt del territori de l’antic municipi de Palau-sacosta, es va incloure com un dels objectius:

Aconseguir locals socials adients i propers per a ús de la ciutadania.

La dispersió de la població i els profunds canvis que ha significat el creixement de la ciutat de Girona cap a Palau-sacosta a partir del 1963 ( any de l’annexió forçosa del municipi a la ciutat de Girona ), podia significar la despersonalització de l’antic poble i que s’acabessin perdent els referents històrics, socioculturals i identitaris i, fins i tot, les festes tradicionals.

Això feia necessària la creació d’una entitat que vetllés per la memòria de tots aquests elements, el sosteniment de les tradicions i, alhora, donar-los a conèixer al nou veïnatge.

Els estatuts de L’Agrupació Cultural i Recreativa de Palau-sacosta, tot i que ja en part funcionava de fet com a Comissió de Festes des de feia anys, van ser inscrits en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya de Girona en la 1a Secció, núm. 1325, en data del 22 de setembre del 1986. Recullen els objectius i regulen els aspectes organitzatius de l’associació.


Email: agrupacioculturalpalau@gmail.com