INSCRIPCIÓ CONCURS DE NADAL 2021

BASES CONCURS DE RECEPTA DE NADAL 2021

L’Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta organitza el Concurs de Recepta de Nadal 2021.

BASES

  1. Objecte

1.1. L’objecte d’aquestes bases és la regulació del “Concurs de Recepta de Nadal 2021” que es convoca amb l’objectiu d’incentivar la participació de tots els nens i nenes de 6 als 15 anys d’edat, per triar la millor recepta de Palau-sacosta.

1.2. La concessió es portarà a terme en règim de concurrència pública, d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

  • Participants

2.1. Els criteris que s’han de cumplir per poder participar tal i com s’ha dit anteriorment és amb límit d’edat i per tant tenir com a mínim 6 anys i no passar de l’edat de 15 anys.

2.2. S’estableix tres categories de participació en funció de l’edat: de 6 a 9 anys, de 10 a 12 anys i de 13 a 15 anys.

L’edat de referència serà la que tingui el nen o la nena a 31 de desembre de 2021.

3. Jurat

Els membres del jurat seran determinats per la Junta de Govern de l’Associació i la decisió serà irrevocable i inapel·lable.

4. Premis i dotació:

Per a cada categoria s’atorgaran els premis següents:

  • Val gratuït per un dels nostres Tallers de Cuina i un obsequi sorpresa per la millor Recepta de 6 a 9 anys.
  • Val gratuït per un dels nostres Tallers de Cuina i un obsequi sorpresa per la millor Recepta de 10 a 12 anys. 
  • Val gratuït per un dels nostres Tallers de Cuina i un obsequi sorpresa per la millor Recepta de 13 a 15 anys.

Per optar al premi haurà d’haver un mínim de 2 participants per a cada categoria i tipus.

5. Calendari

Les propostes s’hauran de presentar abans de les 18:00 hores del 05 de Gener de 2022.

6. Presentació de les propostes a concurs

6.1. Cada concursant podrà presentar una única recepta dolça o salada.

6.2. Les propostes presentades cal que siguin originals.

6.3. Les propostes s’hauran de presentar en format digital mitjançant vídeo máxim de 4 minuts,

i adjuntar la plantilla facilitada per participar al concurs, que podeu descarregar al següent enllaç: plantilla

6.4. Al nom de l’arxiu ha de posar el nom del participant-recepta.

6.5. S’ha d’enviar-ho per correu electrònic a avpalau-sacosta@avpalau-sacosta.cat

       o per whatsApp al número 640 26 78 60.

6.6. Les propostes presentades seran exposades en un espai de la web de l’associació i en les seves xarxes socials: www.avpalau-sacosta.cat // Facebook // Instagram // twiter //

7. Compromís dels participants en la difusió del concurs

7.1. El representant legal del menor dona el vistiplau per tal que la proposta guanyadora sigui reproduïda per mitjans digitals, personalitzada i enviada per l’AV Palau-sacosta.

7.2. La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

8. Propietat intel·lectual

8.1. La persona participant garanteix que és el representant legal del menor autor/autora legítim/a autor

de la proposta que és original i que no vulnera els drets de tercers. L’Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta

no es fa responsable si, posteriorment a la concessió del Premi, es comprova qualsevol coincidència atribuïble

al plagi o infracció de drets de tercers.

El representant legal del menor podrà prendre les mesures que creguin oportunes per protegir els drets d’autor.

8.2. Sense perjudici dels drets de propietat intel·lectual que corresponguin a les persones autores,

aquestes cedeixen a l’Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta els drets de reproducció, comunicació pública             i transformació de les propostes que es presentin a concurs, amb l’exclusiva finalitat que aquestes puguin ser exposades en un espai de la web de l’associació i en les seves xarxes socials.

9. Protecció de dades i cessió de drets d’imatge

9.1. Protecció de dades Les dades de caràcter personal que consten a la sol·licitud de participació seran tractades          per l’Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta en el seu caràcter de responsable i incorporats a l’activitat                          de tractament corresponent. Les dades relatives a les persona guanyadora del premi es publicaran en la web de l’Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta i xarxes socials. Les dades seran conservades durant la tramitació                 del procediment de concessió del premi.

9.2. Cessió de drets d’imatge

El participant atorga el seu consentiment exprés per tal que l’Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta pugui difondre o publicar fotografies i vídeos efectuats, en què l’AV Palau-sacosta aparegui i sigui clarament identificable,                de manera íntegra o parcial, amb la finalitat única i exclusiva d’informació, divulgació i publicitat de les activitats relacionades amb aquest entitat social, per qualsevol mitjà.

9.3. Les persones participants podrán exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, davant l’Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta, carrer Jocs Olímpics 4 – 17003 de Girona, o bé mitjançant correu electrònic a: avpalau-sacosta@avpalau-sacosta.cat.

10. Acceptació de les bases

La participació és voluntària en el “Concurs de Recepta de Nadal 2020” de l’Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta i implica l’acceptació total d’aquestes bases per part de les persones participants.

La decisió del jurat serà inapel·lable. L’Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta resoldrà qualsevol circumstància, interpretació o conflicte no previst per aquestes bases.

L’Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta es reserva el dret a modificar, en cas que sigui necessari, la mecànica o funcionament establert, i/o finalitzar-la si fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. En aquest cas, les noves bases es publicaran novament. Si la persona participant no es retira del Concurs, s’entendrà que accepta les noves bases.